กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 -  DMSc-Accreditation_Foods-EN_Issue 26-03-14 Exp.25-03-16

 -  DMSc-Accreditation_Foods-TH_Issue 26-03-14 Exp.25-03-16

 -  DMSc_Accreditation_PM_Issue 27-06-14 Exp.26-06-16

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ   -  DSS-Accreditation_Foods-TH&Eng_Issue 13-03-14 Exp.17-09-15
    มกอช.

 - ACFS_Foods_Issue 17-06-14 Exp.25-03-16

 - มกอช  ญี่ปุ่น

   สมอ.  -  NAC-Accreditation_Cal-TH_Issue 18-06-13 Exp.29-11-15

  -  หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย.
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม.   -  อนุญาตขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมปศุสัตว์.

  - หนังสือรับรอง

  - ขอบข่าย

กรมวิชาการเกษตร.   -  Cert.DOA_TH (20 Apr 15 - 16 Sep 15)-กรมวิชาการเกษตรCert.DOA_TH (20 Apr 15 - 16 Sep 15)-กรมวิชาการเกษตร

 

                                          *** การขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ***
  วิธีการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
  ระบบนัดหมายล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
  คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
  คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
  คำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและการนำเข้าอาหาร
  ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหารและการแก้ไข
 ระเบียนการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร